14 July 2008

Kejuruteraan Perisian

Kejuruteraan perisiaan ialah proses pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi-aplikasi perisian dengan mengaplikasikan konsep pembangunan dan amalan dari sains komputer, pengurusan projek dan kejuruteraan.

Perisian komputer terdiri daripada progam-program yang membolehkan komputer untuk melakukan sesuatu tugas tertentu.
Perisian boleh dibahagikan kepada tiga kelas utama iaitu perisian sistem, perisian pengaturcaraan dan perisian penggunaan.
Perisian pengendalian membantu mengawal perkakasan komputer, sistem komputer dan sebagainya.
Perisian pengaturcaraan selalunya menyediakan alatan untuk memudahkan pembikinan perisian itu sendiri. Contohnya pengkompil, penyunting teks dan lain-lain.
Perisian penggunaan atau aplikasi membantu menjalankan tugas-tugas bersifat gunaan(tidak berkenaan dengan komputer) seperti mengarang, melukis, mengedit gambar dan sebagainya.

Pengaturcaraan ialah kemahiran mengarang set arahan atau perintah yang kemudiannya boleh diterjemah dan dilaksanakan oleh komputer (atau mana-mana mesin elektronik). Biasanya kemahiran mengaturcara memerlukan pemikiran logik dan kebolehan mentaakul.
Dalam kejuruteraan perisian, pengaturcaraan dianggap sebagai satu tahap dalam proses pembangunan perisian.

No comments: